Praktyki kultowe Etrusków jako przyczynek do rozważań nad zagadnieniem wiary religijnej w „Muchach” Jeana-Paula Sartre’a

30 maj 2015
Fragment

Simone de Beauvoir w swych pamiętnikach Siłą rzeczy wspomina, że w latach 40. XX wieku studiowała historię Etrusków i opowiadała Jeanowi-Paulowi Sartre’owi o ceremoniach pogrzebowych tego ludu, zaś Sartre wykorzystał te informacje pracując nad dramatem Muchy. Joanna Roś dowodzi, w których fragmentach dramatu można odnaleźć inspiracje praktykami kultowymi Etrusków i omawia związki pomiędzy światem wykreowanym przez francuskiego pisarza a zwyczajami tego ludu. Tekst nie stanowi konsekwentnego wykładu z zakresu religii i mitologii Etrusków, a jedynie jest rodzajem podsumowania, poprzez odwołania do kultury Etrusków, poglądu Sartre’a na wiarę, zaprezentowanego przez niego w Muchach.

Abstract

Etruscan cult practices as an inspiration of the debate on the issue of religious faith in The Flies by Jean-Paul Sartre

Simone de Beauvoir in her diary The Prime of Life mentions that in the 40s of the XX century she studied the history of the Etruscans and would talk to Jean-Paul Sartre about funeral ceremonies of this civilization. Sartre used that information while working on the drama The Flies. Joanna Roś shows which parts of the drama may be inspired by Etruscan cult practices and discusses the relationship between the world created by French writer and habits of this ancient people. The text is not a consistent lecture in the field of religion and Etruscan mythology but is only a kind of summary, by reference to the Etruscan culture, of Sartre’s view of religious faith presented by him in The Flies.