Dyskusje wokół postaci Zygmunta Baumana. Przyczynek do rozważań nad polskim internetowym folklorem politycznym

02 mrz. 2020
Fragment

W ramach narracji krytycznych postać Zygmunta Baumana funkcjonuje jako archetypowy „inny”, skupując w sobie kilka wymiarów obcości. Rodzajem obcości o fundamentalnym znaczeniu jest obcość „historyczna” (innymi słowy zbiór wyobrażeń o „komunizmie” i „PRL”).

W ramach przytaczanych narracji postać Baumana sprowadza do wspólnego mianownika rożne wymiary obcości. Dla komentujących postać profesora scala przeszłość i teraźniejszość, obcość „historyczną” z obcością „polityczno-światopoglądową”. Biografia Zygmunta Baumana sięga komunizmu, jednocześnie profesor był aktywnym uczestnikiem współczesnego życia społecznego i kulturalnego. Krytykujący omawianą postać komentujący, mimo różnych kontekstów, do których się odnoszą, wykorzystują podobne kategorie opisowe. Zygmunt Bauman w ramach przytoczonych narracji łączy w sobie tytuł profesora i majora, PRL i III RP, komunizm i „lewactwo”, w niektórych wariantach policję i ZOMO.

Abstract

Discussions around Zygmunt Bauman. A contribution to considerations on the Polish Internet political folklore

The subject of this research is Internet folklore. In the present paper, Internet comments were interpreted as narratives unveiling a collective, axio-normative worldview. The main function of the analysed stories is to confirm the dualistic vision of the world that is based on the opposition of us vs. them. The research field was a Polish conservative web portal “wPolityce”. The subject of discussions of Internet users was prof. Zygmunt Bauman and the protest of the right-wing circles during one of his lectures at the University of Wroclaw in 2013.