Paweł Kamiński

Ur. w 1978 r. we Wrocławiu. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunków filologia angielska oraz filozofia – komunikacja społeczna, jak również podyplomowych studiów psychologii w biznesie przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Obecnie jest studentem studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych UWr. Jego zainteresowania skupiają się wokół filozofii nauki (szczególnie filozoficznych konsekwencji współczesnych nieklasycznych teorii naukowych), filozofii umysłu (relacja umysł – materia to planowany temat doktoratu) oraz szeroko rozumianego języka, w którym zanurzone jest nasze spekulatywne myślenie.

2 (12) 2008

Od 12. numeru w „Barbarzyńcy” zaczęły pojawiać się antropologicznie zaprawione wywiady (w tym numerze aż 2).

1 (11) 2008

11. numer pisma był pierwszym stworzonym przez nowy skład redakcyjny pod przewodnictwem Marcina Bartoszka. Na okładce pojawiła się pieczęć z napisem REAKTYWACJA.

1 (10) 2005

10. numer „Barbarzyńcy” był numerem jubileuszowym, a zarazem ostatnim w pierwszym założycielskim składzie redakcyjnym - później nastąpiła ponaddwuletnia przerwa w wydawaniu pisma.

1 (9) 2003

Między historią a legendą, czyli zawartość 9 numeru.